Učební text je určen studentům 1. ročníku a vytváří předpoklady pro osvojení základních kategorií, souvislostí a zákonitostí obecné ekonomické teorie, s důrazem na pochopení základních souvislostí mikroekonomické sféry národního hospodářství. Po obsahové stránce je součástí základního kurzu ekonomie, jehož zvládnutí předpokládá doplnění poznatků a znalostí studiem navazujícího textu Makroekonomie. Z téhož důvodu je úvodní část textu věnována problematice předmětu ekonomie, jejího vývoje a mechanismu fungování národního hospodářství, tedy tématům obsahově spíše makroekonomickým.
Při studiu je vhodné si uvědomovat, že lidské myšlení není prosto určitých poznatků a soudů o hospodářských otázkách a naprostá většina z nich představuje zjednodušení vypěstovaných v myslích lidí a vnímaných jako nezvratné pravdy o hospodářství. Skutečnost, že ekonomie pojednává o otázkách, které souvisí s každodenním životem, vede mnohé při čtení textu k tomu, že fakticky neakceptují ekonomii jako vědní disciplínu. Pojmy a kategorie užívají s obsahem, který tyto pojmy mají v běžném životě, např. v hospodářských zprávách či diskusích na pracovištích nebo v rodinách. Místo zvládnutí základů teorie ekonomie pak nastupují zdánlivě logické soudy a závěry, které však potvrzují absenci ekonomického myšlení. Úspěšné zvládnutí studia ekonomie vyžaduje schopnost oprostit se od zjednodušujících závěrů a pěstování schopnosti osvojovat si poznatky ujasňováním si obsahu jednotlivých kategorií, a to ve vzájemných souvislostech a podmíněnostech.
Efektem pečlivého osvojování si základních pojmů a souvislostí je schopnost vidět hospodářský svět, který je nám blízký a každodenně se nás bezprostředně dotýká. Svět, který je nesmírně proměnlivý, plný zákonitostí i nahodilých vlivů. Svět, ve kterém neplatí jednoduchá a univerzální řešení. A právě proto má smysl se jím zabývat a k jeho poznání využít ekonomii.
K hlubšímu osvojení poznatků a jejich procvičení je vhodné text doplnit o učební pomůcku Stručný průvodce a cvičebnice k učebnici Základy ekonomie (Fuchs, Tuleja, Ekopress, 2004). Autorem obrázků a grafů v tomto učebním textu je P. Tuleja.
Motto:
Každá věda jest o sobě překrásná, bez ohledu na své praktické upotřebení. Myšlenkové ovládání vlastních forem myšlení i vnějšího světa člověka povznáší a uspokojuje. Některé vědy honosí se i krásným předmětem, jako astronomie.
Co říci o národním hospodářství jako vědě? Není návodem, jak se někdy za to má, jak zbohatnouti, nýbrž odhaluje nám zákony lidského jednání neméně zajímavé a překvapující, nežli jsou zákony o oběhu sluncí. Její předmět však není pouze bohatství národů, jak řekl v záhlaví své knihy Adam Smith, ale též jejich bída a utrpení, práce a odříkání.
(Engliš, K.: Národní hospodářství (příručka). Brno, nakladatelství Fr. Borový v Praze, 1924. str. 609)
Dokument vygenerován programem LeavingLatex, © 2006 Všechna práva vyhrazena. Karel Šrot – xsrot(at)math.muni.cz, Pavel Kříž – kriz(at)math.muni.cz