Učební text obsahově naplňuje dva základní celky tvořící východisko ke studiu ekonomie a ekonomicky orientovanému univerzitnímu studiu.
První celek je obsahově pokryt 1.–4. kapitolou a je možno jej považovat za stručný úvod do studia ekonomie. V první kapitole je vytvářen základní rámec, ve kterém se bude pohybovat další výklad, a to včetně navazující makroekonomie. Pojetí hospodářství a jeho základní souvislosti, včetně zavedení zákonitostí prosazujících se při užívání zdrojů. V návaznosti na uvedené vymezení je další kapitola věnována stručnému nástinu vývoje ekonomického myšlení, přes zrod ekonomie jako vědy k vymezení předmětu zkoumání soudobé ekonomie. Obsahově významná je kapitola třetí podrobněji vysvětlující nutnost existence mechanismu koordinace v hospodářství a možné principy uspořádání této koordinace. Výklad směřuje k osvojení si základních předností tržní koordinace, a proto jsou rozebírány i základní předpoklady, které musí být splněny k tomu, aby tržní koordinace byla dostatečně účinná.
Druhý celek je výkladem základů mikroekonomie, a to v kapitolách 5.–11. Výklad je podán v posloupnosti obvyklé v učebnicích základů ekonomie. Začíná vysvětlením motivace spotřebitele, pomocí které se popisuje utváření a zejména chování poptávky na trzích výrobků a služeb. Následná 6. kapitola umožňuje pochopit význam nákladů, včetně jejich časové struktury, k popisu a analýze chování firmy. Zvláštní pozornost je kladena na ujasnění si skutečnosti, že i pro firmu jako tržní subjekt, je snadno vymezitelné jednoznačné kriterium vypovídající o tom, při kterém množství produkce (výstupu firmy) dosahuje firma se svými výrobními kapacitami nejlepšího z možných tržních řešení. Odtud se odvíjí možnost vysvětlovat změny rozsahu výstupů, pokud se na trhu mění cena výrobku.
Následující 7. kapitola je věnována dokonale konkurenčnímu trhu a chování firmy na tomto trhu. V kapitole jsou vysvětleny dvě základní souvislosti. To první je rovnováha firmy a její vlastnosti a na ni navazuje objasnění obsahu tzv. efektivnosti trhu (na příkladu dokonale konkurenčního trhu). Tento poznatek je využit k interpretaci neefektivností trhů v 9. kapitole. Kapitoly 8. a 9. se zabývají nedokonale konkurenčními trhy. V 8. kapitole jde o historicko popisný výklad vzniku nedokonale konkurenčních trhů, s důrazem na tendenci k nedokonalosti prosazující v souvislosti s motivací chování firem a 9. kapitola řeší postupně problém utváření rovnováhy v základních tržních strukturách těchto trhů. Vedle schopnosti interpretovat rovnováhu firmy se zde jedná především o pochopení obsahu tzv. tržních neefektivností, které souvisí jak s výrobní, tak s alokační neefektivností.
Závěrečná část je tvořena kapitolami 10. a 11., ve kterých se pojednává o trzích výrobních faktorů. Z hlediska výkladu základů ekonomie je mimořádně významná zejména úvodní část 10. kapitoly, ve které je vysvětlen základ teorie mezní produktivity. Ta dává odpověď na otázku, čím je dána cena výrobních faktoru obecně, ale protože cena faktoru je důchodem jeho vlastníka, jedná se o výklad teorie rozdělování. V návaznosti na tuto obecnou část je poté věnována pozornost specifikám trhů jednotlivých výrobních faktorů, tedy práce, půdy a kapitálu.
\PismenoVRejstrikuAA \PismenoVRejstrikuBB \PismenoVRejstrikuCC \PismenoVRejstrikuDD \PismenoVRejstrikuEE \PismenoVRejstrikuFF \PismenoVRejstrikuHH \PismenoVRejstrikuII \PismenoVRejstrikuKK \PismenoVRejstrikuLL \PismenoVRejstrikuMM \PismenoVRejstrikuNN \PismenoVRejstrikuOO \PismenoVRejstrikuPP \PismenoVRejstrikuRR \PismenoVRejstrikuSS \PismenoVRejstrikuTT \PismenoVRejstrikuÚUza \PismenoVRejstrikuVV \PismenoVRejstrikuXX \PismenoVRejstrikuZZ \fboxsep=1pt
Dokument vygenerován programem LeavingLatex, © 2006 Všechna práva vyhrazena. Karel Šrot – xsrot(at)math.muni.cz, Pavel Kříž – kriz(at)math.muni.cz