A
akciová společnost, 187
akumulace, 237
peněžní, 238
reálná, 239
Akvinský, 41
Aristoteles, 39
Augustinus, 40
B
barter, 21
bod
rovnováhy odvětví, 202
ukončení činnosti, 170
vyrovnání, 169
Bőhm-Bawerk, 61
C
cena
tržní, 95
cenová diskriminace, 200
cenová liberalizace, 96
ceteris paribus, 81
Clark, 64
Colbert, 46
D
dělba práce, 12
diferenciace, 174
půd, 215
diskriminace
cenová, 199
dluhopis, 255
E
efekt
důchodový, 131, 218
přelévání, 118
substituční, 132, 217
efektivnost
alokační, 178, 205
mezní, 252
Paretova, 179
výrobní, 26, 177, 204
ekonomicky aktivní obyvatelstvo, 220
ekonomie
neoklasická, 59
normativní, 78
pozitivní, 77
strany nabídky, 74
ekonomika
centrálně plánovaná, 87
smíšená, 86
externalita, 117
F
firma
dominantní, 201
Friedman, 70
funkce
alokační, 172
distribuční, 176
informační, 171
omezovací, 175
peněz, 23
stimulační, 173
H
hospodářský mechanismus, 83
hospodářství, 82
naturální, 20
tržní, 19, 88
hranice výrobních možností, 25
I
institucionalismus, 65
intenzita práce, 10
investice
čisté, 240
hrubé, 243
obnovovací, 241
restituční, 242
izokosta, 152
izokvanta, 151
K
kapitalizace pozemkové renty, 214
kapitál, 14
fiktivní forma, 228
fixní, 236
oběžný, 235
peněžní forma, 227
portfoliová forma, 229
kardinalismus, 124
kartel, 188
Keynes, 67
keynesiánství, 66
kombinát, 191
komplement, 130
koncentrace, 185
koncern, 192
konglomerát, 193
konkurence, 100
cenová, 103
dokonalá, 107
mezi subjekty nabídky, 102
monopolistická, 111
napříč trhem, 101
necenová, 104
nedokonalá, 108
křivka
indiferenční, 126
Lafferova, 75
L
Laffer, 76
linie příjmu, 128
Lucas, 72
M
makroekonomie, 80
Malthus, 51
Marshall, 63
Marx, 56
Menger, 60
merkantilismus, 42
raný, 43
rozvinutý, 44
mezní produkt kapitálu, 145
mikroekonomie, 79
Mill, 55
monetarismus, 69
monopol, 105, 109
přirozený, 106
monopolistická konkurence, 112
Mun, 45
mzda
reálná, 216
míra
nezaměstnanosti, 219
přirozená, 226
úroková, 250
N
nabídka, 90
náklady, 153
alternativní, 28
celkové, 156
fixní, 154
implicitní, 166
mezní, 158
mrtvé váhy, 208
průměrné, 157
fixní, 159
variabilní, 160
variabilní, 155
nástroje regulace, 197
neoklasická ekonomie, 58
nepružnost
dokonalá, 138
neviditelná ruka trhu, 48
nezaměstnanost
cyklická, 223
dobrovolná, 224
frikční, 221
nedobrovolná, 225
strukturální, 222
německá historická škola, 57
nová klasická makroekonomie, 71
O
období
velmi krátké, 149
očekávání, 73
budoucího vývoje, 253
oligopol, 110
omezenost zdrojů, 24
omezování
rozsahu
nabídky, 196
výroby, 194
ordinalismus, 125
P
Pareto, 62
poptávka, 91
koupěschopná, 92
potřeba, 1
ekonomická, 4
neekonomická, 5
pozemková renta, 213
pravidlo rovnosti mezních produktů, 211
práce, 9
produkt
celkový, 30
mezní, 31
kapitálu, 146
průměrný, 32
produktivita práce, 11
pružnost, 134, 136
cenová, 133
dokonalá, 137
jednotková, 135
průmyslová revoluce, 183
přebytek
spotřebitele, 181, 206
výrobce, 207
převis
nabídky nad poptávkou, 99
poptávky nad nabídkou, 98
příjem
celkový, 161
mezní, 168
průměrný, 167
z mezního produktu, 148, 210
půda, 8
R
regulace
cenová, 198
Ricardo, 50
rovnováha
spotřebitele, 123
trhu, 97
rozdělování
přímé, 17
S
Samuelson, 68
Say, 52
Sayův zákon trhů, 53
sklon
k investicím, 249
k úsporám, 246
mezní, 247
ke spotřebě, 245
mezní, 248
směna, 18
peněžní, 22
Smith, 47
soukromé vlastnictví, 85
spotřeba
nerivalitní, 116
rivalitní, 114
výrobní, 209
spotřebitelský přebytek, 180
statek, 2, 139
ekonomický, 6
luxusní, 141
méněcenný, 143
nezbytný, 142
normální, 140
soukromý, 113
veřejný, 115
volný, 3
struktura
heterogenní, 186
homogenní, 184
substituce výrobních faktorů, 150
substitut, 129
syndikát, 189
T
technologická změna, 144
teorie
mezní produktivity, 212
pracovní hodnoty, 49
trh
finanční, 254
trust, 190
tržní
mechanismus, 89
segmentace, 203
U
užitek
mezní, 121
užitečnost, 119
celková, 120
mezní, 122
úrok, 38, 233
úroková míra, 234, 251
úspory, 244
úvěr, 231
bankovní, 232
V
vlastnictví
soukromé, 84
výnosy z rozsahu, 33
klesající, 34
konstantní, 36
rostoucí, 35
výnosová míra z kapitálu, 230
výroba
manufakturní, 182
výrobní efektivnost, 27
výrobní faktor, 7, 13
druhotný, 16
prvotní, 15
X
Xenofón, 37
Z
zákon
klesající poptávky, 93
klesajících výnosů, 29
klesajícího mezního produktu, 147
rostoucí nabídky, 94
Sayův, 54
substituce, 127
zdražování výroby, 195
zisk, 162
účetní, 164
ztráta, 163
Dokument vygenerován programem LeavingLatex, © 2006 Všechna práva vyhrazena. Karel Šrot – xsrot(at)math.muni.cz, Pavel Kříž – kriz(at)math.muni.cz