Znak
PEMIKI
Název
Mikroekonomie
Určení
Pro výuku všech studijních oborů v kombinované a distanční formě studia na Ekonomicko-správní fakultě MU – 1. semestr studia.
Garant/autor
Doc. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Cíl
Vymezení cíle
V předmětu mikroekonomie I si na základě zvládnutí obsahu studijního textu osvojíte základní teoretické znalosti z mikroekonomie. Vzhledem k tomu, že se jedná o první část základního kurzu ekonomie, je v  úvodní části kladen důraz rovněž na osvojení základních souvislostí mechanismu fungování národního hospodářství jako celku. V úvodní části půjde především o pochopení předmětu zkoumání ekonomie a funkcí hospodářství. To bude základem při popisu a analýze hospodářských procesů a bude vytvořen rámec, ve kterém tyto procesy budeme zkoumat. Ke správné interpretaci je nezbytné osvojení si základních metod, které ekonomická teorie využívá. Výklad mikroekonomie pak umožní pochopit motivaci jednání spotřebitelů i firem na trhu a důsledky jejich jednání pro fungování tržního mechanismu v konkrétních podmínkách. Tím se vytváří předpoklady k úspěšnému zvládnutí nejen teorie mikroekonomie a bezprostředně navazujícího kurzu makroekonomie I, ale naplněna bude rovněž funkce ekonomie jako teoretického základu pro oborově profilující předměty studia.
Dovednosti a znalosti získané po studiu textu
Úspěšné absolvování kurzu Vám umožní, na základě zvládnutí základního pojmového aparátu ekonomie, postihovat mikroekonomické souvislosti fungování trhů. Tím se vytváří předpoklady k Vaší schopnosti identifikovat mikroekonomické jevy a porozumět mikroekonomickým vlivům na proměny a vývoj hospodářské situace. Zvládnutí kurzu by mělo především oprostit Vaše myšlení od zjednodušených interpretací hospodářských procesů, a tím vytvářet předpoklady pro kvalifikované jednání.
Časový plán
Časová náročnost
presenční část – tutoriál
12 hodin
samostudium
55 hodin
vypracování kontrolních testů
4 hodiny
vypracování POTu
1 hodina
opakování a procvičení látky před zkouškou
28 hodin
Celkový studijní čas
100 hodin
Harmonogram
1. týden semestru
samostudium (1. kapitola)
2.–3. týden
samostudium (2.–4. kapitola)
4.–5. týden
samostudium (5.–6. kapitola)
6.–7. týden
samostudium (7.–8. kapitola)
8. týden
vypracování POTu
9.–10. týden
samostudium (9.–10. kapitola)
11. týden
samostudium (11. kapitola)
12.–13. týden
opakování a procvičení celé látky
Způsob studia
Studijní pomůcky
Doporučená literatura:
monografieFuchs, K., Tuleja, P.Základy ekonomiePraha, Ekopress 2003. ISBN 80-86119-74-2
[1]
Fuchs, K., Tuleja, P. Základy ekonomie. Průvodce a cvičebnice k učebnici. Praha, Ekopress 2004. ISBN 80-86119-88-2
Návod práce se studijním textem
Pochopení a osvojení učebního textu vytváří dostatečné předpoklady pro úspěšné absolvování závěrečné písemné zkoušky. Nezbytnou podmínkou, vzhledem k obsahové provázanosti jednotlivých témat, však je, aby se studium každé další kapitoly opíralo o zvládnutí předchozího textu. K orientačnímu ověření dosažené úrovně mohou posloužit závěrečné části jednotlivých kapitol, nebo zejména podrobněji rozvedené ověření poznatků ve výše uváděném Průvodci a cvičebnici.
K ověření základní úrovně zvládnutí látky budou sloužit 4 kontrolní testy umístěné na síti. Přístup k nim bude možný pouze v uváděném časovém úseku, který vychází z výše uvedeného harmonogramu samostudia a vychází z předpokladu průběžného studia předmětu.
POT
Zadání POTu bude zpřístupněno na síti v 8. a 9. týdnu semestru. Současně budou zveřejněny pokyny týkající se odevzdání. Zpracování předpokládá zvládnutí látky prvních 8 kapitol textu a mělo by s k němu přistoupit poté, co byly úspěšně absolvovány kontrolní testy I. a II.
Adresa zadání kontrolních testů a POTu
econ.muni.cz
rychlé odkazy: CDCV
Studium On-Line
autorizovaný vstup
KEMIKR MIKROEKONOMIE
cvičení, úlohy, POTy
Dokument vygenerován programem LeavingLatex, © 2006 Všechna práva vyhrazena. Karel Šrot – xsrot(at)math.muni.cz, Pavel Kříž – kriz(at)math.muni.cz